Kurinpitolautakunnan säännöt

I Kurinpitolautakunnan tarkoitus, tehtävä ja toimivalta


1 §. Kurinpitolautakunnan tarkoitus ja tehtävä. Urheilun eettisiä rikkomuksia käsittelevä
kurinpitolautakunta (kurinpitolautakunta) on riippumaton ja puolueeton ratkaisuelin, jonka tehtävänä on käsitellä ja käyttää kurinpitovaltaa urheilun epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia
koskevissa asioissa.

2 §. Kurinpitolautakunnan toimivalta. Kurinpitolautakunta on toimivaltainen käsittelemään ja käyttämään
kurinpitovaltaa urheilun ja liikunnan epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevissa kurinpitomääräyksissä tarkoitetuissa asioissa.

3 §. Toimivallan rajoitukset. Kurinpitolautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään muita kuin 2 §:ssä
tarkoitettuja asioita.

Kurinpitolautakunnan toimivaltaan ei kuulu kurinpitorikkomukseen liittyvien yksityisoikeudellisten
korvausvaatimusten käsittely.

Kurinpitolautakunta ei voi ratkaista asiaa, jos sama asia on ratkaistu tai on käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa.

II Kurinpitolautakunnan kokoonpano

4 §. Kurinpitolautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja jäsenet. Kurinpitolautakuntaan kuuluu
puheenjohtaja, tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia ja vähintään 10 muuta jäsentä.

5 §. Kurinpitolautakunnan asettaminen. Suomen Olympiakomitea kutsuu kurinpitolautakunnan
toimikaudeksi sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat, joilla on kokemusta tuomarin tehtävästä, sekä nimeää lautakunnan muiksi jäseniksi tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittaneita henkilöitä.
Kurinpitolautakunnan jäsenet nimetään urheiluoikeuteen perehtyneistä henkilöistä, jotka tuntevat urheilujärjestöjen toimintaa ja urheilijoiden oloja. Ennen lautakunnan asettamista Suomen Olympiakomitean on kuultava edustavaa urheilun järjestötahoa sekä muita asiantuntijatahoja.

Jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka tulevan toimikauden aikana saavuttaa tuomareille laissa säädetyn eroamisiän.

Kurinpitolautakunnan jäsen ei voi toimia kurinpitolautakunnassa asiamiehenä taikka avustajana.

6 §. Kurinpitolautakunnan toimikausi. Kurinpitolautakunnan toimikausi on neljä kalenterivuotta.

7 §. Päätösvaltaisuus. Kurinpitolautakunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä.

8 §. Kurinpitolautakunnan sihteerit. Kurinpitolautakunta ottaa toimikaudekseen asioiden valmistelua varten tarvitsemansa määrän sihteereitä. Sihteeri huolehtii hänelle jaetun asian valmistelusta lautakunnan
käsiteltäväksi.

III Kurinpitoasioiden käsittely

9 §. Vireillepano. Kurinpitoasia pannaan vireille kurinpitolautakunnalle toimitettavalla
kurinpitovaatimuksella.

Kun kurinpitovaatimus saapuu kurinpitolautakunnalle, asia tulee vireille ja sen valmistelu alkaa.

10 §. Asianosaiset kurinpitomenettelyssä. Kurinpitovaatimuksen voi esittää Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK).

Asianomistaja voi yhtyä SUEK:n esittämään kurinpitovaatimukseen ja esittää uusia seikkoja vaatimuksen tueksi.

Kurinpitomenettelyssä vastaajana on se henkilö tai yhteisö, jolle kurinpitoseuraamusta vaaditaan.

11 §. Kurinpitovaatimuksen sisältö. Kurinpitovaatimuksessa on ilmoitettava
• vastaaja
• asianomistaja
• kurinpitovaatimuksen perusteena oleva teko, sen tekoaika ja muut teon kuvailemiseksi tarvittavat
tiedot
• sääntökohta, jonka mukaiseen kurinpitorikkomukseen kurinpitovaatimuksen esittäjä katsoo vastaajan syyllistyneen
• todisteet, joita asiassa aiotaan esittää ja mitä kullakin todisteella aiotaan näyttää toteen

Kurinpitolautakunnalle on myös soveltuvalla tavalla ilmoitettava asianosaisen sekä todistajan tai muun kuultavan puhelinnumero ja muut yhteystiedot.

Kurinpitovaatimuksen esittäjän on toimitettava kurinpitolautakunnalle kirjalliset todisteet ja tutkinnassa kertynyt muu aineisto kurinpitovaatimuksen esittämisen yhteydessä.

12 §. Kurinpitovaatimuksen täydennyttäminen. Jos kurinpitovaatimus on puutteellinen, vaatimuksen esittäjää on kehotettava määräajassa korjaamaan puute. Täydentämispyynnössä on ilmoitettava, millä
tavalla kurinpitovaatimus on puutteellinen.

13 §. Vastine ja sen sisältö. Kurinpitolautakunnan on viipymättä annettava kurinpitovaatimus tiedoksi
vastaajalle. Kurinpitovaatimus voidaan antaa tiedoksi toimittamalla se vastaajan tutkinnan aikana ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Vastineessa vastaajan tulee
• ilmoittaa vastaajan kanta häntä vastaan esitettyihin vaatimuksiin
• ilmoittaa vastaajan perustelut, jos hän kiistää kurinpitovaatimuksen
• ilmoittaa todisteet, jotka vastaaja aikoo esittää, ja mitä vastaaja kullakin todisteella aikoo näyttää toteen
• toimittaa kurinpitolautakunnalle ne kirjalliset todisteet, joihin hän vetoaa

Kurinpitolautakunnalle on myös soveltuvalla tavalla ilmoitettava todistajan tai muun kuultavan puhelinnumero ja muut yhteystiedot.

14 §. Vastineen täydennyttäminen. Kurinpitolautakunta voi tarvittaessa varata vastauksen antajalle tilaisuuden lautakunnan määräämässä ajassa täydentää vastausta.

15 §. Muiden asiaan osallisten kuuleminen. Kurinpitolautakunnan tulee toimittaa kurinpitovaatimus tiedoksi ja varata tilaisuus lausuman antamiseen kurinpitomääräyksissä tarkoitetulle yhteisölle, joka ei ole vastaajana kurinpitoasiassa.

16 §. Lepäämään jättäminen. Jos Kurinpitolautakunnassa vireillä oleva asia on sääntöjen 3 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla samanaikaisesti käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa, kurinpitolautakunnassa vireillä oleva valitus voidaan jättää lepäämään siihen saakka, kunnes yleinen tuomioistuin tai välimiesoikeus on antanut ratkaisunsa asiassa.

17 §. Asian käsittely ja ratkaiseminen. Asia voidaan ratkaista siitä huolimatta, että vastaaja ei anna häneltä pyydettyä vastausta kurinpitovaatimukseen. Tällöin kurinpitolautakunta käsittelee asian sille toimitettujen asiakirjojen ja sen hankkiman muun kirjallisen aineiston perusteella.

Asia voidaan ratkaista yksin kirjallisen valmistelun perusteella, jos asia on laadultaan sellainen, ettei se edellytä suullisen käsittelyn toimittamista.

18 §. Suullinen käsittely. Kurinpitolautakunta toimittaa suullisen käsittelyn katsoessaan sen tarpeelliseksi. Suullisessa käsittelyssä voidaan kuulla asianosaisia, todistajia ja asiantuntijoita sekä vastaanottaa muuta
selvitystä.

Suullinen käsittely voidaan tallentaa kurinpitolautakunnan harkitsemassa laajuudessa.

19 §. Käsittelykieli. Asianosaisella on oikeus käyttää lautakunnassa suomen tai ruotsin kieltä. Asian käsittelyssä voidaan käyttää lautakunnan harkinnan mukaan myös englannin kieltä, jos asianosaiset tähän
suostuvat.

Jos asianosaiset ovat erikielisiä, lautakunta päättää käsittelykielestä asianosaisten oikeutta ja etua silmällä pitäen. Päätös annetaan suomeksi tai ruotsiksi. Päätös käännetään englanninkielelle, jos asiaa on 1
momentissa tarkoitetulla tavalla käsitelty englanninkielellä.

20 §. Esteellisyys. Kurinpitolautakunnan jäsenen ja sihteerin esteellisyyteen sovelletaan soveltuvin osin, mitä oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa on säädetty tuomarin esteellisyydestä.

21 §. Muut sovellettavat säännökset. Asian käsittelyyn voidaan soveltuvin osin soveltaa yleisissä tuomioistuimissa noudatettavia menettelysäännöksiä, jos tämän luvun säännöksistä ei muuta johdu.

IV Kurinpitolautakunnan ratkaisu ja muutoksenhaku siihen

22 §. Päätöksen määräytyminen. Jos kurinpitolautakunnan jäsenet eivät ole yksimielisiä ratkaisusta, asiassa suoritetaan äänestys.

Kurinpitolautakunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut.

Jos äänet menevät tasan, tulee päätökseksi se mielipide, joka on vastaajan kannalta lievin.

23 §. Päätös ja sen perusteleminen. Kurinpitolautakunta ratkaisee asian antamalla siitä päätöksen.
Päätöksestä tulee ilmetä
1) Ratkaisun antopäivä
2) asianosaisten nimet
3) selostus asianosaisten vaatimuksista ja niiden perusteista
4) ratkaisun perustelut
5) päätöslauselma
6) asian ratkaisseiden jäsenten nimet ja asian valmistellut sihteeri
7) onko ratkaisusta äänestetty. Jos ratkaisusta on äänestetty, ratkaisuun on liitettävä eri mieltä olleiden jäsenten mielipiteet

24 §. Päätöksen tiedoksianto. Päätös on annettava tiedoksi kurinpitovaatimuksen esittäjälle, vaatimuksia esittäneelle asianomistajalle ja vastaajalle. Tiedoksianto voi tapahtua postitse tai sähköpostitse
asianosaisen ilmoittamalla osoitteella.
Päätös tulee toimittaa myös vastaajan urheilulajin lajiliitolle, jos lajiliitto ei ole ollut vastaajana asiassa.

25 §. Tyytyminen ratkaisuun. Asianosaiset voivat ilmoittaa hyväksyvänsä kurinpitolautakunnan ratkaisun,
jolloin kurinpitolautakunnan ratkaisu on heti lopullinen.

26 §. Muutoksenhaku. Kurinpitolautakunnan päätökseen voi hakea muutosta Urheilun
oikeusturvalautakunnalta siten kuin muutoksenhausta määrätään Urheilun oikeusturvalautakunnan säännöissä.

Muutosta ratkaisuun voivat hakea kurinpitolautakunnassa asianosaisina olleet tahot. Kurinpitoasian asianomistaja saa hakea muutosta, vaikka hän ei olisi esittänyt vaatimuksia kurinpitolautakunnassa.

27 §. Kurinpitolautakunnan ratkaisun täytäntöönpano ja täytäntöönpanon kieltäminen. Kurinpitolautakunnan ratkaisu on mahdollisesta valituksesta huolimatta heti pantavissa täytäntöön.

Kurinpitolautakunta voi päätöksessään tai erikseen määrätä, että ratkaisua ei saa panna täytäntöön ennen kuin päätös on lopullinen tai täytäntöönpanosta muuta määrätään.

28 §. Kirjoitusvirheen korjaaminen. Kurinpitolautakunnan on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe.

V Sakon maksun laiminlyönti ja muuntaminen

29 §. Ilmoitus sakon maksun laiminlyönnistä. Mikäli kurinpitolautakunnan määräämää sakkoa ei ole maksettu 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, Kurinpitolautakunta voi SUEK:n vaatimuksesta määrätä kilpailu-, peli-, toiminta-, tai toimitsijakiellon siten kuin kurinpitosäännöissä tarkemmin määrätään.

30 §. Hakemuksen tekeminen. Sakon muuntaminen kilpailu-, peli-, toiminta- tai toimitsijakielloksi tulee vireille SUEK:n hakemuksesta.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa

1) ratkaisu, johon sakon maksun laiminlyönti liittyy
2) vastaajan nimi
3) vaatimus sakon maksun muuntamisesta

31 §. Vastaus. Kurinpitolautakunnan on viipymättä annettava hakemus tiedoksi vastaajalle. Hakemus voidaan antaa tiedoksi toimittamalla se vastaajan aikaisemmin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Vastineessa vastaajan tulee
• ilmoittaa vastaajan kanta häntä vastaan esitettyihin vaatimuksiin
• ilmoittaa vastaajan perustelut, jos hän kiistää hakemuksen
• ilmoittaa todisteet, jotka vastaaja aikoo esittää, ja mitä vastaaja kullakin todisteella aikoo näyttää toteen
• toimittaa kurinpitolautakunnalle ne kirjalliset todisteet, joihin hän vetoaa

32 §. Kurinpitolautakunnan ratkaisu. Kurinpitolautakunnan päätökseen ja sen perustelemiseen noudatetaan soveltuvin osin 22 ja 23 §:ssä säädettyä.

33 §. Muutoksenhaku. Kurinpitolautakunnan päätökseen voi hakea muutosta Urheilun
oikeusturvalautakunnalta siten kuin muutoksenhausta määrätään Urheilun oikeusturvalautakunnan säännöissä.

Muutosta ratkaisuun voivat hakea kurinpitolautakunnassa asianosaisina olleet tahot.

VI Rangaistuksen ennenaikainen päättäminen

34 §. Hakemuksen tekeminen. Kurinpitoseuraamukseen määrätty voi hakea kurinpitomääräysten mukaista rangaistuksen ennenaikaista päättämistä.

35 §. Hakemuksen sisältö. Hakemuksessa tulee ilmoittaa

1) Kurinpitolautakunnan ratkaisu, johon rangaistuksen ennenaikaista päättämistä koskeva vaatimus
liittyy
2) hakemuksen tekijän nimi
3) hakemuksen perusteet

36 §. Vastine. Hakemuksesta tulee pyytää vastine SUEK:lta ja siltä yhteisöltä, jonka piirissä hakija pääsääntöisesti toimi rangaistusta määrättäessä.

Vastineessa vastaajan tulee
• ilmoittaa vastaajan kanta hakemuksessa esitettyihin vaatimuksiin
• ilmoittaa vastaajan perustelut, jos hän kiistää hakemuksen
• ilmoittaa todisteet, jotka vastaaja aikoo esittää, ja mitä vastaaja kullakin todisteella aikoo näyttää toteen
• toimittaa kurinpitolautakunnalle ne kirjalliset todisteet, joihin hän vetoaa

37 §. Päätöksen sisältö. Kurinpitolautakunnan päätökseen ja sen perustelemiseen noudatetaan soveltuvin osin 22 ja 23 §:ssä säädettyä.

38 §. Muutoksenhaku. Kurinpitolautakunnan päätökseen voi hakea muutosta Urheilun
oikeusturvalautakunnalta siten kuin muutoksenhausta määrätään Urheilun oikeusturvalautakunnan säännöissä.

Muutosta ratkaisuun voivat hakea kurinpitolautakunnassa asianosaisina olleet tahot.

VII Muut määräykset

39 §. Kulut kurinpitolautakunnassa. Asian käsittelystä kurinpitolautakunnassa ei peritä erillistä maksua. Asianosaiset vastaavat omista kuluistaan kurinpitolautakunnassa.

40 §. Käsittelyn ja päätöksen julkisuus. Kurinpitolautakunnalle toimitetut vaatimus- ja vastausasiakirjat sekä asian käsittely kurinpitolautakunnassa eivät ole julkisia, ellei kurinpitolautakunta asianosaisten suostumuksella toisin päätä.

Kurinpitolautakunnan päätös on julkinen. Kurinpitolautakunta voi kuitenkin määrätä päätöksen perustelut kokonaan tai osittain salaisiksi. Asiaan osallisilla on tällöinkin oikeus saada tieto perustelujen sisällöstä. Kurinpitolautakunnan on huolehdittava mahdollisuuksiensa mukaan siitä, että asianosaiselle toimitetaan tieto ratkaisun sisällöstä ennen kuin ratkaisusta annetaan tieto yleisölle.

41 §. Salassapito. Kurinpitolautakunnan jäsen tai sihteeri ei saa ilmaista eikä käyttää hyväkseen salassa pidettävää asianosaista koskevaa tietoa, jonka hän asioita kurinpitolautakunnassa käsiteltäessä on saanut tietoonsa, ellei se, jota tieto koskee, anna siihen suostumustaan. Kurinpitolautakunnassa käytävien
neuvottelujen sisältö on pidettävä salassa.

42 §. Palkkiot. Kurinpitolautakunnan jäsenille ja sihteerille suoritetaan kultakin kokoukselta palkkio sen suuruisena kuin valtiovarainministeriön antamassa suosituksessa komitean ja eräiden muiden toimielinten puheenjohtajille ja jäsenille maksettavista palkkioista on määrätty kokonaan työajan ulkopuolella
pidettyjen kokousten osalta. Matkakustannusten korvaus suoritetaan verohallinnon ohjeiden mukaisesti.

Sihteerille maksetaan lisäksi lautakunnan kokousten ulkopuolella tehdystä työstä tuntipalkkio. Tuntipalkkion määrän päättää Suomen Olympiakomitean hallitus kuultuaan kurinpitolautakuntaa.

43 §. Kurinpitolautakunnan työjärjestys. Kurinpitolautakunta vahvistaa täysistunnossaan itselleen työjärjestyksen, jossa ovat määräykset kurinpitolautakunnalle kuuluvien hallinnollisten asioiden käsittelystä ja tarvittavat tarkemmat määräykset asiain käsittelystä kurinpitolautakunnassa sekä ratkaisujen julkaisemisesta sähköisessä tietokannassa.